Page 10 - Winther Grafik vol 3
P. 10

Her skal der en ny og fremra- skummede fløden i den såkaldte florissante periode, hvor det vestindiske sukker blev for-
                         gende billedtekst so passe til em- vandlet til guld. Kolonien blev etableret som et privat firmalignende foretagende baseret på
                         nerne! Her skal der en ny og  aktier, hvoraf kongehuset tegnede sig for 20%. Først i 1849, året efter slaveriets ophør, blev

                         fremragende billedtekst so passe grundloven vedtaget, og Danmark blev dermed et demokrati med en folkelig forankring, der

                         til emnerne! Her skal der en ny  rakte længere end til en mindre elite med kongen i spidsen. Med nogen ret kan man stille                         og fremragende billedtekst so  spørgsmålstegn ved, om efterkommerne af dem, der ikke havde nogen indflydelse på hver-


                         passe til emnerne! Her skal der en  ken indførelsen, driften eller ophævelsen af slaveriet, skal samle den historiske regning op


                         ny og fremragende billedtekst so  med en officiel undskyldning forankret i det danske folketing? Skal undskyldningen gives på
                         passe til emnerne!   et tidspunkt, må det være kongehuset, der giver den – men det kommer vist ikke til at ske!

                             Christiansted, St. Croix, januar 2017                             11 d ansk vestindien – et hånd værker tilbud

        Charlotte Amalie, Det Røde Fort.
        De danske levn fra kolonitiden er
        afhængig af en nutidig historisk
        interesse for at blive bevaret. I en
        årrække var fortet på St. Thomas
        under hastig nedbrydning. En
   2025 – 2017 omfattende restaurering med ind-
        dragelse af historiske bygningsteg-
        ninger blev afsluttet i 2017. Det er
        fra taget af fortet – det på postkor-
   22 +   WINTHER GRAFIK overdragelsesceremonien er taget.
        tenes tid fungerede som politista-
        tion - at de ikoniske fotografier fra
        50
           da n s k  v e s t i n d i e n  – e t
           hånd værker tilbud
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15